← powrót do archiwum

Zatrudnimy pracownika

Tagi: ,
  • Podziel się ze znajomymi:
logo GBP Kęty

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach  ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

bibliotekarz w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) . wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) .obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c).  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

d).  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania dodatkowe:  

a). preferowane wykształcenie o kierunku: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, nauki humanistycznie, społeczne;

b). biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń i aplikacji biurowych

c). umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność, kreatywność.

3.Zakres wykonywanych zadań:

a). bieżąca obsługa czytelników, wyszukiwanie informacji w oparciu o dostępne źródła, sporządzanie bibliografii;

b). obsługa strony internetowej, przygotowanie informacji prasowej;

c). prowadzenie kursów komputerowych dla osób starszych;

d). prowadzenie działań animacyjnych na rzecz biblioteki;

e). przygotowanie wniosków aplikacyjnych.

4. Warunki pracy:

a). wymiar czasu pracy – etat;

b). wynagrodzenie miesięczne 2100 -2300 złotych brutto w zależności od stażu pracy;

c). praca w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, ul. Reymonta 2, 32-650 Kęty;

 d). pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5.Wymagane dokumenty:

a) .list motywacyjny wraz z CV;

b) .kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c). kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

d). kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

e). kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

f). oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) .oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) .oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stawisko bibliotekarz w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach”  u dyrektora placówki lub w Oddziale dla Dorosłych, ul. Reymonta 2 drogą pocztową na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego ul. Reymonta 2,  32 - 650 Kęty w terminie do 12 stycznia  2018r.

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

a). wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

b). dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

c).  dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

d) .osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e). w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

 I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

II etap - rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

f). w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

g) .informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/gbpwketach/Article/id,182987.html oraz na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, ul. Reymonta 2.