Regulamin Czytelni Książek i Czasopism

REGULAMIN CZYTELNI KSIĄŻEK I CZASOPISM z dnia 11.04.2016r.

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

 

1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę Czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Miejsce w Czytelni zajmuje się dowolnie.
 5. Czytelnik obowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i rejestru wypożyczeń.
 6. Ustalonym opłatom podlegają usługi reprograficzne.
 7. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Z Czytelni mogą być wypraszani uciążliwi czytelnicy (art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń).

2. WYPOŻYCZANIE

 1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów całej Biblioteki.
 2. Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów Czytelni, w tym również z czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Jeżeli Czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji Czytelnika.
 5. Na prośbę Czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni na zewnątrz,
  • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego tygodnia,
  • O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz,
  • Nie wypożycza się: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i zbiorów regionalnych,
  • Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.
  • Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 7. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 8. Jeżeli Czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której filii bibliotek na terenie gminy może się ona znajdować. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z filii z uwzględnieniem tygodniowego terminu oczekiwania.
 9. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 3. Za uszkodzone zbiory Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz. Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Czytelników całej biblioteki, którym książki wypożyczone są podstawie kart zapisu.
 2. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2011r.
logo malopolskalogo dolina solylogo leaderlogo unia

 

Please publish modules in offcanvas position.